วันที่นำเข้าข้อมูล 19 Okt. 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 Apr. 2024

| 12,368 view

Thai version

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) และเอกสารประกอบการขอรับวีซ่าทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงเรื่องการตรวจลงตราให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนและปริมาณเอกสาร โดยมีการจำแนกประเภทวีซ่าเป็น 8 ประเภท และ 67 วัตถุประสงค์การเข้าประเทศไทย ดังนั้น ขอให้ผู้ยื่นขอรับวีซ่าทุกท่านโปรดตรวจสอบประเภทวีซ่าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเข้าเมืองของท่าน พร้อมรายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า อย่างละเอียด เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการยื่นคำขอวีซ่า ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อกำหนดใหม่ข้างต้นเรื่องประเภทวีซ่าและเอกสารประกอบได้ตามเอกสารด้านล่างนี้”

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

English version

From 28 October 2023 onward, to facilitate travel and improve the visa scheme, reduce procedures and the number of required documents, newly revised Thai visa types and purposes of visit to Thailand will be introduced to the E-Visa of Thailand. The revised visa scheme will be categorized into 8 types, which cover 67 visit purposes. Therefore, all visa applicants are strongly advised to THOROUGHLY examine the new visa types with related required documents and apply for the visa category that corresponds to the objective of the intended visit in order to avoid any delay in the visa application process. Please read the details of the new Thai E-Visa scheme below.”

Download here.

 

German version

,,Vom 28. Oktober 2023 an werden für die thailändischen E-Visa neue Visumskategorien und neue Zweckangaben für beabsichtigte Reisen nach Thailand eingeführt, um das Visumsverfahren systematisch zu vereinfachen und zu verbessern, die Bearbeitung zu verkürzen und die Anzahl der erforderlichen Unterlagen zu reduzieren. Das neue Visa-System umfasst acht Visumskategorien für insgesamt 67 Reisezwecke. Aus diesem Grunde werden alle Antragsteller gebeten, die neuen Visumskategorien und die jeweils erforderlichen Unterlagen eingehend zu studieren und dann einen Antrag auf ein Visum der Kategorie zu stellen, unter die der Zweck der geplanten Reise fällt, um Verzögerungen in der Antragsbearbeitung zu vermeiden. Informationen über die Einzelheiten des neuen thailändischen E-Visa-Programms finden Sie unten.“

Herunterladen hier