บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.พ. 2567

| 5,316 view

เวลาทำการ
09.00 – 12.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ Lepsiusstraße 64-66, 12163 Berlin
โทรศัพท์ 030 79 481 114 (เวลา 14.00 – 17.00 น.)
E-Mail: [email protected]

ระเบียบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้มีสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือระยะยาวในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. บัตรเดิมหมดอายุ
  2. บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
  3. บัตรเดิมชำรุดทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ใช้การไม่ได้
  4. เปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือ นามสกุล

เอกสารที่ใช้ในการขอทำบัตรประชาชน

  1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

ข้อควรทราบ

  1. หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุแล้ว สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อใดก็ได้
  2. หากบัตรประจำตัวประชาชนใกล้จะหมดอายุ สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ แต่ต้องไม่ก่อนวันหมดอายุ 60 วัน
  3. ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น