บริการประชาชน

บริการประชาชน

10,577 view

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและเยอรมัน (ดูวันหยุดราชการคลิกที่นี่)

 

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ Lepsiusstraße 64-66, 12163 Berlin
โทรศัพท์ 030 79 481 111 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 – 17.00 น.)
E-Mail: [email protected]

 

เอกสารที่ใช้ในการขอทำหนังสือเดินทาง
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

 1. คำร้องหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)
 2. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน หรือ สำเนา 1 ใบ (ในกรณีหนังสือเดินทางหาย)
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนเป็นชื่อหรือนามสกุลใหม่แล้ว (กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่เป็นปัจจุบัน)
 5. Meldebescheinigung หรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุที่อยู่ในเยอรมนีอย่างชัดเจน
 6. ซองเปล่าขนาด A5 (ชนิดกันกระแทก) ติดแสตมป์ 3.95 ยูโร พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 1. คำร้องหนังสือเดินทาง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)
 2. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน หรือสำเนา 1 ใบ (ในกรณีหนังสือเดินทางหาย)
 3.  สูติบัตรไทย
 4. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  4.1 ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ บัตรประจำตัวประชาชนบัตรแรกต้องยื่นเรื่องขอมีบัตรได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น หากยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกก่อน
  4.2 ผู้เยาว์ที่มีอายุยังไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ นำสำเนาทะเบียนบ้านมายื่นแทนบัตรประจำตัวประชาชน
 5. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของบิดาและมารดา หรือของผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บิดาและมารดา หรือผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ต้องเดินทางมากับผู้เยาว์เพื่อลงนามให้ความยินยอมด้วย แต่หากไม่สามารถเดินทางมากับผู้เยาว์ได้ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าเพื่อขอทำหนังสือยินยอมก่อน
 6. หนังสือรับรองการปกครองบุตร (ปค.14) ของบิดาหรือมารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว(นับจากวันที่ออกเอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เดียงผู้เดียวดังกล่าวต้องเดินทางมากับผู้เยาว์เพื่อลงนามให้ความยินยอมด้วย แต่หากไม่สามารถเดินทางมากับผู้เยาว์ได้ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าเพื่อขอทำหนังสือยินยอมก่อน
 7. ใบมรณบัตร กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต (หากใบมรณบัตรเป็นภาษาเยอรมัน ยื่นพร้อมใบแปลภาษาไทย) บิดาและมารดา (หรือฝ่ายที่ได้สิทธิปกครองบุตรในกรณีที่หย่าหรือเสียชีวิต) ต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
 8. Meldebescheinigung หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุที่อยู่ในเยอรมนีอย่างชัดเจน
 9. ซองเปล่าขนาด A5 (ชนิดกันกระแทก) ติดแสตมป์ 3.95 ยูโร พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (กรณีให้ส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่กลับทางไปรษณีย์)

ข้อควรทราบ

 • การทำหนังสือเดินทาง ใช้เวลาดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และ 10 ปี และไม่มีการต่ออายุ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ ต้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เท่านั้น
 • การทำหนังสือเดินทาง ต้องเดินทางมาทำด้วยตนเอง โดยจะต้องถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือกับเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
 • ไม่ต้องนำรูปถ่ายมายื่นประกอบการทำหนังสือเดินทาง
 • เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ ควรยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุ
 • ควรมีสำเนาหรือภาพถ่ายหน้าแรกของหนังสือเดินทางเก็บไว้ใช้ในกรณีที่จำเป็น

กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือถูกขโมย
ในกรณีที่หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุหายหรือถูกขโมย ผู้ถือหนังสือเดินทางต้องไปแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมยที่หน่วยงานราชการเยอรมันที่เกี่ยวข้อง (เช่น สถานีตำรวจ Ordnungsamt หรือ Stadtverwaltung เป็นต้น) เพื่อออกใบแจ้งความหนังสือเดินทางหาย/ถูกขโมยที่ระบุหมายเลขหนังสือเดินทางที่หาย แล้วจึงนำใบแจ้งความนั้น พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่หายหรือถูกขโมย และเอกสารที่ใช้ในการขอทำหนังสือเดินทางตามรายการที่กล่าวมาข้างต้น มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

การรับหนังสือเดินทาง

สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วิธี คือ

 1. ทางไปรษณีย์ – สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ส่งกลับไปที่อยู่ของผู้ขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ด้วยซองจดหมายที่ผู้ขอทำหนังสือเดินทางได้จ่าหน้าซองถึงตนเอง ทั้งนี้ หากไม่ได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ผู้ขอหนังสือเดินทางสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 030 79 48 10 และ 030 79 481 111 (ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.) อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์
 2. มารับด้วยตนเอง – สามารถมารับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและเยอรมัน โดยจะต้องนำใบเสร็จค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ค่าธรรมเนียม (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์อายุการใช้งาน 5 ปี
  อัตราค่าธรรมเนียม 35 ยูโร
 2. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์อายุการใช้งาน 10 ปี
  อัตรค่าธรรมเนียม 50 ยูโร
 3. หนังสือเดินทางฉุกเฉินอายุการใช้งาน 1 ปี
  อัตราค่าธรรมเนียม 10 ยูโร