บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2566

| 3,686 view

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

Process

ขั้นตอนที่ 1 : สำรองนัดหมาย (จองคิวออนไลน์)

ท่านที่ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสำรองนัดหมาย หรือ จองคิวออนไลน์ (โปรดคลิกที่นี่) โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้อย่างน้อย 2 วันทำการ และไม่สามารถจองคิวล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน

หมายเหตุ 

  • หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการจองคิวออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +49 (0) 30 79481 111 (วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14:00 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ)
  • สำหรับผู้ที่มิได้นัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์รับคำร้องเฉพาะกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นคำร้องและทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

หลังจากได้ทำการนัดหมายตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ท่านต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางตามวัน-เวลาที่นัดหมายไว้ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (โปรดดูที่อยู่ที่นี่) ด้วยตนเอง เพื่อถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และเก็บลายมือชื่อกับเจ้าหน้าที่ โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบคำร้องมาให้ครบถ้วน (โปรดดูรายการเอกสารที่นี่) พร้อมค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด (โปรดดูค่าธรรมเนียมที่นี่)

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 - 13:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ประสงค์จะรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ จะต้องเตรียมซองกันกระแทกขนาด A5 และติดแสตมป์มูลค่า 3.95 ยูโร พร้อมจ่าหน้าซองที่อยู่ของท่าน มาเพิ่มเติมด้วย

ขั้นตอนที่ 3 : รับหนังสือเดินทาง

คำร้องขอทำหนังสือเดินทางจะถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย เพื่อตรวจสอบและผลิตเล่ม และกระทรวงฯ จะส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางถุงเมล์การทูต ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 4 - 6  สัปดาห์ โดยผู้ยื่นคำร้องสามารถขอรับหนังสือเดินทางได้ 2 วิธี คือ

  1. ทางไปรษณีย์ : สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ไปยังที่อยู่ของผู้ขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ด้วยซองจดหมายที่ผู้ขอทำหนังสือเดินทางได้จ่าหน้าซองถึงตนเองและได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่ยื่นคำร้อง  ทั้งนี้ หากไม่ได้รับหนังสือเดินทางภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ผู้ขอหนังสือเดินทางสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +49 (0) 30 79481 111 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14:00 - 17:00 น.) อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์

  2. รับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ : สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งกำหนดวันรับหนังสือเดินทางในวันที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ประมาณ 6 สัปดาห์ นับจากวันที่มายื่นคำร้องฯ) โดยสามารถรับได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 9:00 - 13:00 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
    • กรณีรับด้วยตนเอง : ท่านต้องนำใบรับหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
    • กรณีบุคคอื่นรับแทน : ท่านสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับหนังสือเดินทางแทนท่านได้โดยการมอบอำนาจ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องนำหลักฐานการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

หมายเหตุ : เมื่อสถานสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งมอบหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านแล้ว หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ที่อาจจะยังไม่หมดอายุ) จะถูกยกเลิกในระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ และท่านจะไม่สามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมไปใช้งานได้อีก