ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2567

| 370 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้จัดงานแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมด้วย

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หรือ “Princess Chulabhorn Award” จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเจริญพระชันษา ๖๕ ปี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็ง และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้ว ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และทรงก่อตั้งโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งขึ้นเป็นการเฉพาะ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เห็นชอบให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อพิจารณาให้รางวัลนานาชาติ Princess Chulabhorn Award แก่ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน ควบคุม และ/หรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แก่ Prof. Dr. Abass Alavi จากสหรัฐฯ ผู้ค้นพบสารเภสัชรังสี 18 F-FDG ซึ่งเป็นสารเภสัชรังสีแรกที่ได้รับการอนุมัติทางคลินิกในการถ่ายภาพ PET และเป็นผู้นำสารดังกล่าวมาใช้ในคนเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๙ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด จนได้รับยกย่องเป็น "บิดาแห่งเวชศาสตร์นิวเคลียร์"

งานพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ประจำปี ๒๕๖๖ และการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ เกี่ยวกับผลงานด้านมะเร็งในหัวข้อ “Molecular and Nuclear Imaging in Cancer Care” จะมีขึ้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจะมีการจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยรวมใจต้านภัยมะเร็ง” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ