สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เชื่อมสัมพันธ์สมาคมเยอรมนี - ไทย ในงานเลี้ยงรับรองในโอกาสสมาชิกสมาคมฯ ทัศนศึกษาที่กรุงเบอร์ลิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เชื่อมสัมพันธ์สมาคมเยอรมนี - ไทย ในงานเลี้ยงรับรองในโอกาสสมาชิกสมาคมฯ ทัศนศึกษาที่กรุงเบอร์ลิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

| 265 view
 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน พร้อมภริยาและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะสมาคมเยอรมนี – ไทย (Deutsch-Thailändische Gesellschaft-DTG) จำนวน ๒๔ คน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่คณะฯ ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ในกรุงเบอร์ลิน
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ โดยย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมนีที่มีพลวัตที่สูงในช่วงต้นปีนี้ ซึ่งเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนรัฐบาลในระดับสูง นอกจากนี้ กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวัฒนธรรมไทยและอุตสาหกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยทั้ง ๕ สาขา ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น งานเทศกาล และการต่อสู้ รวมทั้งได้กล่าวชื่นชมสมาคมฯ ที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ด้านศาสตราจารย์ ดร. Frauke Kraas นายกสมาคมเยอรมนี-ไทย ได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้จัดกิจกรรมต้อนรับสมาชิกสมาคมฯ ในครั้งนี้ และกล่าวชื่นชมสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหพันธ์ฯ ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย โดยเชิญ ดร. ณัฐพล จารัตน์ พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นผู้บรรยาย ดร. ณัฐพลฯ ได้บรรยายในหัวข้อพระไตรปิฎก ฉบับ จ.ป.ร. อักษรสยาม รัชกาลที่ ๕ ถึงพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ รัชกาลที่ ๙ ย้ำบทบาทพระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงพระสถานะเป็นธรรมราชา ทรงธำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพร ทรงไว้ในพระราชอำนาจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกด้านที่สำคัญยิ่ง รวมถึงการจัดพิมพ์และเผยแพร่พระไตรปิฎกสู่สากลโลก รวมถึงเยอรมนีในโอกาสต่างๆ และย้ำว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะที่ปวารนาตนเป็นพุทธศาสนิกชนตลอดไป ยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปกครองบ้านเมือง การบรรยายครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อีกด้วย
 
ในงานเลี้ยงรับรองครั้งนี้ กลุ่มมรดกใหม่ผลิใบซึ่งเป็นกุล่มเยาวชนจากประเทศไทยที่มีความสามารถและพรสวรรค์ในการแสดงวัฒนธรรมไทยในหลากหลายสาขา ภายใต้การอบรมของอาจารย์ชนประคัลภ์จันทร์เรือง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยผสมผสานดนตรีสากล รวมทั้งแสดงโขนประยุกต์อีกด้วย
 
สมาคมเยอรมนี-ไทย ถือเป็นกลุ่ม Friends of Thailand ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องยาวนาน ตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๖๒ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ ๔๐๐ คน ประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการ นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมันที่มีความผูกพันกับประเทศไทย โดยมีการจัดทำนิตยสาร (๓ ครั้งต่อปี) ซึ่งมีเนื้อให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย นอกจากนี้ DTG ยังมีสาขาและมีการจัดกิจกรรมตามเมืองต่างๆ ของเยอรมนีอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ