ติดต่อเรา/วันหยุด

ติดต่อเรา/วันหยุด

3,720 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail: ข้อมูลกงสุล: [email protected]
E-mail: ข้อมูลทั่วไป: [email protected]

RTE

 

นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต
นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต
นายชูชาติ จิโรจน์กุล อัครราชทูตที่ปรึกษา
นายศักดิพล พิชยะสูตร อัครราชทูตที่ปรึกษา
นายภาโณตม์ ปรีชญานุต ที่ปรึกษา
นางสาวนฤทัย กลิ่นอดุง ที่ปรึกษา
นางสาวพจนา เชาวน์สุขุม ที่ปรึกษา
นางสาวนิชา พิทยาธรพิทักษ์ ที่ปรึกษา
นายรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล ที่ปรึกษา
นายชาติสุธี อินทร์ศรี ที่ปรึกษา
นายไกสอน สุวรรณไกษร เลขานุการเอก
นางสาวชนัญธิญา เตมหิวงศ์ เลขานุการโท
นางวิภา ประสาทพรชัย เลขานุการโท
นางศศิวิมล ไวดาบ เลขานุการโท