มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2566

| 343 view
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2566 รับสมัครระหว่าง 20 พฤศจิกายน 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล)
 
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ 2 ศูนย์สอบ ดังนี้
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่างๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
โทร (662) 310 8664, (662) 310 8196-7), (662) 310 8000 ext. 4054

เอกสารประกอบ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง_สาขาวิทยบริการฯ_ต่างประเทศ_เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่_ภาค_2_ปี_2566.pdf