กงสุลสัญจร ณ เมือง Chemnitz

กงสุลสัญจร ณ เมือง Chemnitz

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 90 view

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดให้มีบริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Chemnitz รัฐ Sachsen ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Frauenzentrum Lila Villa ชั้น 1, Kaßbergstraße 22, 09112 Chemnitz โดยให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน การนิติกรณ์เอกสาร การขอออกสูติบัตร รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชุมชนไทย โดยมีนางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต ร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้มี “คลินิกยุติธรรม” หรือมุมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มักเกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส. ศิริอร อารมย์ดี ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเดินทางมาให้คำปรึกษาและคำแนะแก่คนไทยที่เดินทางมารับบริการในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหากตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา การคุ้มครองพยาน การขอความช่วยเหลือเยียวยาในกรณีที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท และการป้องกันและปราบปรามการทรมาน เป็นต้น

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพิเศษดังกล่าว โดยมีประชาชนชาวไทยที่เดินทางมารับบริการกงสุลร่วมลงนามถวายพระพรด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกลุ่มอาสาสมัครชาวไทยที่พำนักในเมือง Chemnitz ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการประสานงานและการสนับสนุนกิจกรรมจนทำให้การบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ